Testimonials

Nilesh Parmar
 વિકલ્પ સર (ભાઈ), “ન હિ જ્ઞાનેન સદશં પવિત્રમિહં વિદ્યતે ” ને વાસ્તવિક જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી આપવા બદલ તથા એક વિદ્યાર્થી કરતાં પણ સવિશેષ પારિવારિક સદસ્ય તરીકે સ્થાન આપવા બદલ હું આપનો ઋણી છુ. જે વિષયથી હું દૂર રહેતો હતો તે જ વિષય સાથે GPSC વર્ગ I & II માં મુખ્ય વિષય સાથે પરીક્ષા આપવા સક્ષમ બનાવવા બદલ આપ મારા માટે વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવો છો. મારા જીવનના ઘણાં ક્ષેત્રો માટે એક અવિરત માર્ગદર્શક તરીકેની ભૂમિકા આપ નિભાવી રહ્યા છો. શિક્ષકથી પણ વિશેષ “ગુરૂ ” તરીકે આપને સ્થાન આપતાં જરાપણ સંકોચ નથી. મારી જેમ અન્યના પણ હંમેશની જેમ પ્રેરણા અને પ્રકાશપૂંજ બની રહેશો. સાંપ્રત સમયમાં મૂલ્યરહિત સંસ્થાઓના કાદવામાં ખીલેલું કમળ એટલે મૂલ્યસભર સંવિધાન કરીઅર અકાદમી. મને મળેલી ઘણી નિષ્ફળતાઓ, હતાશાઓના અંતે આ સંસ્થા સાથે જોડાવાની તક મળી. સફળતા-નિષ્ફળતાને ગૌણ બનાવી વિષયને માત્ર પરીક્ષાલક્ષી ન રાખતાં માણવાલાયક, સમજવાલાયક બનાવવામાં સંવિધાન કરીઅર અકાદમીનું વિશેષ યોગદાન રહ્યું છે. મારા માટે સંવિધાન કરીઅર અકાદમી આજીવન એક આદર્શ અને દ્રષ્ટાંતરૂપી સંસ્થાનાં સ્વરૂપમાં હ્રદયાંકિત રહેશે.  
Pratik Ramanuj
 Hello.--- I'm an aspirant of SSC CGL exam and I've been a student of SAMVIDHAAN CAREER ACADEMY. Everybody is aware of the cutthroat competition prevailing in government competitive examinations nowadays. You --- need --- proper guidance and a guide who can direct and aid you by putting his heart and soul in achieving success in this fierce competition. Dr Vikalp Kotwal Sir is such a guide --- I know. He just loves to teach and he does it with complete devotion. He firmly believes in quality. He is always at his students' beck and call. I've passed the main-- exam of Dy. S.O./Dy. Mamlatdar lately with good rank. There is the lion's share of SAMVIDHAAN CAREER ACADEMY and Vikalp Sir in my success. I'm thankful to him. No exam is a hard nut to crack if you work hard and follow his advice. SAMVIDHAAN CAREER ACADEMY is providing yeoman--- service. I had a great experience with academy and Vikalp Sir. It is highly recommended to join SAMVIDHAAN CAREER ACADEMY if you are passionate about your goal of achieving government job. All the best! 
Hastak Khandavi
 Learning from a person who has walked in the same shoes --- which you are walking in right now is the greatest opportunity as Vikalp Sir has faced almost every sort and kind of exams which we are preparing today. He is the best person to make your path to --- success much easier. Samvidhaan Career Academy is the place where you get what the exams are demanding these days, the most comprehensive pattern of studies. The faculty members --- here are also masters in their respective subjects so all doubts and queries get-- resolved instantly. If you are looking for classes in competitive exams specially in Gujarat I would suggest everyone to go for SAMVIDHAAN CAREER ACADEMY as this would be the decision --- you will never regret.  
Vinayak Desai
 During the four months of learning with Vikalp Kotwal Sir, I learnt many things. He is the best teacher I have ever had. Before I learnt Indian Polity from him, I never liked the subject but the way he taught us it became one of my favorite subjects. I will always be grateful and thankful to Vikalp Sir for reaching the subject in a manner that students genuinely like to learn it. I wish Sir and students the very best for the upcoming ventures. 
Vivek Pandya
 In my four-month long study of Indian Polity with Vikalp Sir, I could get an excellent grip on the subject and developed a keen interest in it. He not only helped me excel in polity but guided me in other subjects as well. I wish him and other students the very best for the upcoming venture. 
Madhuri Shah
 Dear Sir, "When I --- started preparing for UPSC Civil Services Exam, it was my fortune that in the first step of it I got teacher like Vikalp Sir. I really feel blessed for having such an apotheosis teacher like him. As all subjects were very new for me ---- subject like Indian Polity used to affright me as I was told that one has to memorize all the articles and minute details of the subject. But the way Vikalp sir taught us Constitution, it became --- one of my favourite subjects. He is not only good teacher but he is also a guide, a friend & amazingly motivating person. Passion for civil services, --- humanity added to that, plus politeness and pleasant blend of deep knowledge in almost every subject-- and verbal skills make-- Vikalp Sir a Perfect teacher... On the launch of this website, --- I give my heartfelt wishes to the idol of my life....!! 
Dhwani Shah
 Hi, this is Dhwani, I have done GPSC – Dy. S.O./Dy.Mamlatdar exam course at Samvidhaan Career Academy. As of now, I have cleared this exam and --- many other examinations in my very first attempt. I am an E &C Engineer, but due to my inclination towards government job in administrative branch, I attended one orientation lecture of Vikalp sir at Samvidhaan. It was fair enough to clear my doubts and then I decided to go for the course. Dr. Vikalp Kotwal Sir is very enthusiastic, motivating and --- passionate about what he teaches in his respective field. These qualities and his experience added different views of learning in us. Learning was made very easy and enjoyable. These methods include Practice of more & more questions, Mock tests, Easy & fun way of teaching even when the concepts or the topics are difficult, In whole pre-exam preparation. I am thankful to Dr. Vikalp Kotwal Sir and Samvidhaan Career Academy for their continuous guidance and motivation which helped me to achieve my remarkable success. 
Hiral Thacker
 Vikalp sir. . there are no words to describe his passion. . Really 'the best' guide for civil services or can say for all aspirants who want to make his/her future bright ...and yahh student's friend cum teacher who helps his students in all circumstances...& his teaching, one who is his student will never want to miss a single lecture....his concepts.....I would like to suggest all new aspirants, go and start up with his concepts..his views..his way of thinking...how to link subjects with real life...and much more...I'm damn sure you would like it and will be more and more recharged whenever you become upset.. .just go on... 
Arjun Dave
 અમદાવાદની લોકલ બસમાં રોજ સફર કરતી હજારો જીજીવિષાઓ વચ્ચે હું પણ એક જીજીવિષા લઈને આવ્યો... મારે સિવિલ સર્વિસીઝની તૈયારી કરવી હતી. કલા ક્ષેત્ર કે જે મારું ઝનૂન હતું, તેને બાજુએ મૂકી ને જાતને ઘડવાની અને તારાશવાની પ્રક્રિયામાં જોડાવા કટિબદ્ધ થયો. આ માટે સામે ઘણા વિકલ્પો હતા, પણ અસ્તિવનો કોઈ આશય હશે અને મને 'વિકલ્પ' મળ્યા...અને એ વિકલ્પ એટલે ડૉ. વિકલ્પ આર. કોટવાલ. વિષય પરની પકડ કોને કહેવાય, ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષા પરની પકડ, આ બધું એમની પાસેથી કોઈ એ પણ શીખવું જ રહ્યું. એ પછી કોઈ પણ વિષય હોય કે English, હિન્દી કે ગુજરાતી કોઈ પણ ભાષા - સાતત્ય એમનો સ્વભાવ છે. આગળ કહ્યું તેમ, મારુ ઘડતર યોગ્ય થાય તેમાં એક વધું, અને વધું સારા શિલ્પી નો ઉમેરો થયો એમ હું કહી શકું. આજે હું એ ચોક્કસ કહીશ કે આ પરીક્ષા હું પાસ કરીશ કે નહીં તે ખબર નથી, પણ હું એ કરી શકવા સક્ષમ છું એ વિશ્વાસ વિકલ્પસરે ઉતપન્ન કર્યો છે. એમણે સ્વયંમાં શ્રદ્ધા કેળવવા માટે ઉદીપકનું કાર્ય કર્યું છે. આ માટે હું એમનો સદાય ઋણી રહીશ. તું-કાર માટે માફી, પણ અંતે કહીશ કે 'વિકલ્પ' નો કોઈ વિકલ્પ નથી. - એક અઠંગ શિક્ષકને એક વિદ્યાર્થીનાં સ્નેહીક વંદન, અર્જુન એમ. દવે 
Dr. Neha Desai
 When I was introduced to Samvidhaan Career Academy, I hadn't foreseen the exuberant journey that would follow. Now that I look back in time I realize it has been evolutionary. The academy in the pursuit of excellence has brought out the best in us, being extremely knowledge based, skill based, and has inculcated in us confidence to face the tough competitive world out there. DR Vikalp R Kotwal, being an epitome of confidence and strength made sure we were focused, goal oriented, and confident. His ease of delivering lectures, his command over the language, his interpersonal relation with students, availability at every juncture have been a great support. All the other teachers along with him associated with the institute have played a huge role in making us capable and confident and have always inspired us to excel. We owe our success to the institution. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *