શત્રુ સંપત્તિ(Enemy Property)

શત્રુ સંપત્તિ(Enemy Property)

સંવિધાન કરિયર એકેડેમી  – Dr.Vikalp R. Kotwal શત્રુ સંપત્તિ(Enemy Property) થોડા દિવસ પહેલા Gujarati Vidyarthi નામની YouTube channel માટે સાંપ્રત પ્રવાહોને લગતો વીડિઓ લેકચર તૈયાર કરવાનો થયો. આ વીડિઓ લેકચરની નીચે મુકેલી છે. લેક્ચરમાં જે શત્રુ સંપત્તિના વિષય પર ચર્ચા કરેલી છે તે વિગતો નીચે આપેલી છે જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે ઉપયોગમાં લઇ શકે. […]