આદર્શ વર્ણનાત્મક ઉત્તરો

આદર્શ વર્ણનાત્મક ઉત્તરો

  1) ભારતનું બંધારણ વિશ્વના અન્ય દેશોના બંધારણો કરતાં  કઈ રીતે અલગ તરી આવે છે?  ( 5 ગુણ )  – ભારતનું  બંધારણ કદની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં બીજા નંબરનું સૌથી મોટું બંધારણ છે. – તે સંસદીય સર્વોચ્ચત્તા અને ન્યાયિક સ્વતંત્રતાના સિધ્ધાંતોનો સમન્વય ધરાવે છે. – તે નહિ સંપૂર્ણ સમવાયી  કે નહિ સંપૂર્ણ એકાત્મક તેવું અર્ધ-સમવાયીતંત્ર તૈયાર કરે […]

આદર્શ વર્ણનાત્મક ઉત્તરો

આદર્શ વર્ણનાત્મક ઉત્તરો

    1) વહીવટ એટલે શું? ( ગુણ-3) વહીવટ એ કામ પાર પાડવા વિશે છે. તેના માટે અંગ્રેજીમાં વપરાતો શબ્દ “Administration” એ લેટિન ભાષાના શબ્દો ‘Ad’ અને ‘Ministrare’ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય ‘સેવા કરવી’ કે ‘સંભાળ રાખવી’.   2) વહીવટ એટલે શું?  ( ગુણ-૫) વહીવટ એટલે કે એડમિનિસ્ટ્રેશન (Administration)શબ્દ કે જેના મૂળમાં […]