પ્રજાસત્તાક અને પ્રતિનિધિત્વ

પ્રજાસત્તાક અને પ્રતિનિધિત્વ

દેશનું બંધારણ. શું હોય આ બંધારણ? ભારતના બંધારણની વાત આવે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેની ચર્ચા માત્ર આરક્ષણ, ડૉ. આંબેડકર જેવા મુદ્દાઓ સુધી સીમિત થઈ જતી હોય છે. આમ કરીને વાસ્તવમાં આપણે તે મહાન ગ્રંથને અજાણતા પણ અન્યાય કરી બેસીએ છીએ. આવો અન્યાય કર્યાનું લાંછન  આપણા પર ફરીવાર ન લાગે તે માટે આજે જાણીએ કે કોઈ […]