મહારાષ્ટ્રનું મહાભારત – 1

મહારાષ્ટ્રનું મહાભારત – 1

મહારાષ્ટ્ર પરનું હાલનું રાજકીય સંકટ રાજકીય દ્રષ્ટિકોણ વગર બંધારણીય દ્રષ્ટિકોણથી સમજીએ, સરળ શબ્દોમાં. 2019ના વર્ષમાં મહારાષ્ટ્ર વિધાન સભાની ચૂંટણી થઇ. આ ચૂંટણીમાં કોઈ એક પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમત ન મળ્યો. સ્પષ્ટ બહુમત એટલે જ્યાં કોઈ પક્ષને ગૃહની કુલ બેઠકોમાંથી ઓછામાં ઓછી અડધી બેઠકો પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે કોઈ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમત પ્રાપ્ત ન થાય ત્યારે તેવી સભાને […]