ડો.ભીમરાવ આંબેડકરજી

ડો.ભીમરાવ આંબેડકરજી

  આંબેડકરજયંતી નિમિત્તે એક લેખ લખવાનું આમંત્રણ મળ્યું. મારા જીવનના આદર્શ એવા બાબાસાહેબ વિષે આ પ્રસંગે લખેલ લેખ રજૂ કરેલ છે.                “By showing me injustice, he taught me to love justice.” – Roy Black        “અન્યાય બતાવીને તેણે મને ન્યાયને પ્રેમ કરતાં શીખવ્યું.” – રોય બ્લેક          ડો.ભીમરાવ આંબેડકરજી લખાણનું […]