પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે

પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે

જામનગરથી પ્રકાશિત થતા “ઇન્સાફ કી પુકાર” માસિક સામયિકમાં પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે તે દિવસનું મહત્વ સમજાવતો લેખ લખવાનું આમંત્રણ મળ્યું. ટૂંકમાં કરેલી એ રજૂઆત અહીં મુકેલ છે.  ઉપરાંત 26 જાન્યુઆરીના દિવસે અમદાવાદમાં દાણીલીમડા ખાતે આવેલ “શાહીન ફાઉન્ડેશન”માં વ્યાખ્યાન ગોઠવાયેલ હોવાથી ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યવસ્થાપકો સાથે દિવસની ઉજવણી કરવાનો પ્રસંગ સર્જાયો. તે ઉજવણી સમયે કરેલ રાષ્ટ્રગાન તથા […]

MOCK INTERVIEW

MOCK INTERVIEW

This is the mock interview conducted for Commercial Tax Officer(CTO)/Account Officer(AO) exam. Candidate – Jaydeep Recommended for the candidates preparing for Civil Services Exams.    

Mock Interview

Mock Interview

This is the mock interview conducted for Commercial Tax Officer(CTO)/Account Officer(AO) exam. Candidate – Parth Mehta Recommended for the candidates preparing for Civil Services Exams.  

GPSC MAINS/GS-2/MODEL TEST-3

GPSC MAINS/GS-2/MODEL TEST-3

  નિમ્નલિખિત દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ માટે જવાબ આપો. Answer each of the following questions for 3 marks. 1) ભારતના બંધારણના પરિશિષ્ટ-7માં રહેલ સંયુક્ત યાદી વિષે જણાવો. Write about concurrent list mentioned in schedule-7 of the Constitution of India.   2) રાજ્યપાલનું બંધારણીય સ્થાન ચર્ચો. Discuss the constitutional position of the Governor.   3) આઝાદી પહેલાની ફેડરલ […]

GPSC MAINS/GS-1/MODEL TEST PAPER-2

GPSC MAINS/GS-1/MODEL TEST PAPER-2

  નિમ્નલિખિત દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ માટે જવાબ આપો. Answer each of the following questions for 3 marks. 1) સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના મુખ્ય કેન્દ્રો કયા હતા? Which were the main centres of Indus Valley Civilization?   2) પાનીપતમાં કેટલી લડાઇઓ થઈ? કઈ કઈ? Howmany battles were fought in Panipat? Name them.   3) વલ્લભી વિષે જણાવો॰ Write […]